Deklaracje

Deklaracja dostępności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Informacje i relacje – strona nie wykorzystuje atrybutów, dzięki którym informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu.
 • Cel łącza – Niektóre łącza na stronie nie mają jasno określonego celu łącza.
 • Wiele dróg – Strona nie zapewnia więcej niż jednego sposobu umożliwiającego zlokalizowanie strony internetowej w zestawie stron internetowych.
 • Nazwa, rola, wartość – niektóre elementy interfejsu nie zawierają atrybutów wspomagających określanych programowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Gołąbek.
 • E-mail: wicedyrektor@fitelberg.pl
 • Telefon: 798860536

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa
 • E-mail: –
 • Telefon: (22) 421 01 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.