Grono pedagogiczne

Rada Pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w szkole. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.Radę Pedagogiczną, stanowi wysokokwalifikowana kadra.

Wielu nauczycieli jest członkami zawodowych zespołów, takich jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Śląska, Opera Śląska, Teatr Rozrywki oraz pracownikami Akademii Muzycznej w Katowicach.

Kształcenie muzyczne w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Chorzowie ma strukturę dwustopniową (wyłącznie kształcenie artystyczne): 

  • I stopień  – kształcenie na poziomie szkoły muzycznej stopnia podstawowego w cyklu 6 i 4-letnim.

 Uczniowie w szkole I stopnia kształceni są w zakresie gry na wybranym instrumencie (zajęcia odbywają się indywidualnie) oraz realizują zajęcia ogólnomuzyczne i zespołowe  typu orkiestra, chór,  zespół  (w grupach), 

  • II stopień – kształcenie na poziomie średniego stopnia zawodowego w zawodzie muzyk instrumentalista i muzyk wokalista

W ramach szkoły II st.  występują następujące specjalności: 

  • instrumentalistyka – (6-letni cykl kształcenia)
  • wokalistyka – (4-letni cykl kształcenia)

W II st. –  podobnie jak w szkole I stopnia –  zajęcia instrumentalne lub wokalne odbywają się indywidualnie, szereg przedmiotów teoretycznych – w grupach, ponadto funkcjonują zespoły kameralne, zespoły wokalne, orkiestry i chóry.

Nauczyciele poszczególnych specjalności i przedmiotów ogólnomuzycznych wchodzą w skład sekcji przedmiotowych.

W szkole występują następujące
sekcje przedmiotoweSekcje realizują wytyczone zadania związane ze specyfiką swojej sekcji, a systematycznie i ściśle ze sobą współpracując osiągają statutowe cele szkoły