Rada Rodziców

Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów. Jej członkowie są wybierani w demokratycznych wyborach. Rada jest niezależna od dyrektora szkoły – nie podlega jego kontroli.

Rada Rodziców ma szerokie kompetencje – oto niektóre z nich: w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, występuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły, uczestniczy w komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły, wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Rada opiniuje m. in.: harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pracę nauczyciela przy ocenianiu jego dorobku zawodowego, a także projekt planu finansowego szkoły. Bez pozytywnej opinii rady niemożliwe jest podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.

Skład Rady Rodziców

Adam Kawa – przewodniczący
Sylwester Lipiec – zastępca przewodniczącego
Lucyna Imiołczyk – sekretarz

Agata Michella – przewodnicząca Komisji rewizyjnej
Barbara Mazurek-Drozd – członek Komisji rewizyjnej
Magdalena Piecuch-Rydzek – członek Komisji rewizyjnej

Aleksandra Pytka – członek Rady Rodziców
Karol Rydzek – członek Rady Rodziców

Wpłaty miesięczne

20 zł – Rada Rodziców

Wpłat można dokonywać jedynie przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:
Bank PKO B.P. S.A. nr 50 1020 2368 0000 2802 0313 1398

W tytule przelewu wpisujemy:
Wpłata na: Fundusz Rady Rodziców (FRR)
Nazwisko i imię dziecka/ucznia, klasa – cykl (np. kl. I/6, II/4, 3/II), za jaki okres (np. miesiąc, kwartał, rok)