Rada Rodziców

Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów. Jej członkowie są wybierani w demokratycznych wyborach. Rada jest niezależna od dyrektora szkoły – nie podlega jego kontroli.

Rada Rodziców ma szerokie kompetencje – oto niektóre z nich: w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, występuje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły, uczestniczy w komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły, wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Rada opiniuje m. in.: harmonogram dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pracę nauczyciela przy ocenianiu jego dorobku zawodowego, a także projekt planu finansowego szkoły. Bez pozytywnej opinii rady niemożliwe jest podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.

Skład Rady Rodziców

Andrzej M. Konieczny – Przewodniczący
Agnieszka Pęcharz – Zastępca Przewodniczącego
Anna Staszewska – Sekretarz
Ewa Głowacz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Agata Michella – Członek Komisji Rewizyjnej
Wioletta Przybycień-Gąsior
Justyna Karwot
Jan Tondera

email: radarodzicowfitelberg@gmail.com

 Regulamin Rady Rodziców – pobierz

Wpłaty miesięczne

20 zł – Fundusz Rady Rodziców

Wpłat można dokonywać jedynie przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:
Bank PKO B.P. S.A. nr 50 1020 2368 0000 2802 0313 1398

W tytule przelewu wpisujemy:
Wpłata na: Fundusz Rady Rodziców (FRR)
Nazwisko i imię dziecka/ucznia, klasa – cykl (np. kl. I/6, II/4, 3/II), za jaki okres (np. miesiąc, kwartał, rok)

Fundusz Rady Rodziców
– Ogólne zasady wnioskowania i wydatkowania

  1. Środki z funduszu Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie działalności statutowej szkoły tj. na zakup pomocy dydaktycznych, ponadstandardowego wyposażenia i instrumentów oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez uczniowskich, wycieczek i innej tego rodzaju aktywności.
  2. Podania-wnioski o sfinansowanie lub dofinansowanie mogą być kierowane do Rady Rodziców w formie pisemnej (przez sekretariat) lub elektronicznej na adres mailowy: radarodzicowfitelberg@gmail.com, przy czym preferowaną formą jest ta druga.
  3. We wniosku należy podać krótki opis przedsięwzięcia, w miarę możliwości dołączyć własny kosztorys lub kalkulację sporządzoną przez dostawcę, a w przypadku produktów podać dokładne oznaczenie (np. model i typ). Wskazane jest także podanie krótkiego uzasadnienia celowości zakupu.
  4. Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania go przez radę. Wynik rozpatrzenia może być następujący: „pozytywny”, „negatywny” lub „przekazany do dalszej konsultacji”.
  5. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące powyższych zasad proszę kierować do przewodniczącego Rady Rodziców.