RODO

Monitoring

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43.
  2. Inspektorem ochrony danych w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43 jest Pan Piotr Krym e-mail: ido@fitelberg.pl
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są w celu zabezpieczenia obiektu i terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga.
  9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.