RODO

Rodzice

  1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43.
  2. Inspektorem ochrony danych w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43 jest Pan Piotr Krym e-mail: ido@fitelberg.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.), oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.