Specyfika

W szkole pierwszego stopnia nauka odbywa się w cyklu 6 i 4 letnim, a jej ukończenie daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół muzycznych II stopnia.

Szkoła drugiego stopnia jest szkołą średnią o charakterze zawodowym. Zajęcia prowadzone są w cyklu sześcioletnim (specjalność instrumentalistyka) i czteroletnim (specjalność wokalistyka).

Nauka trwa 6 lat dla instrumentalistów i 4 dla wokalistów.

Ukończenie szkoły II stopnia upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do wyższych uczelni i kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

Akcja rekrutacyjna na kolejny rok szkolny rozpoczyna się w marcu.

W ramach realizacji zadań dydaktycznych w szkole organizuje się rocznie około 40 popisów klasowych, sekcyjnych, ogólnoszkolnych i audycji muzycznych. Dają one szansę każdemu uczniowi prezentowania publicznie swoich umiejętności i osiągnięć.

Każdego roku odbywają się koncerty dyplomowe uczniów szkoły II st. oraz dwa razy w roku – oddzielenie dla I i II stopnia koncerty będące przeglądem dorobku, w czasie których występują soliści, zespoły kameralne, chóry i orkiestry szkolne.

Ważną rolę w podnoszeniu poziomu nauczania odgrywa organizowane wewnętrzne doskonalenie nauczycieli. Co roku przyjmuje ono formę wspierającą pracę poszczególnych sekcji przedmiotowych i specjalności.

W ramach wymiany doświadczeń pedagogicznych, prezentacji dorobku artystycznego i konfrontacji poziomu nauczania szkoła utrzymuje stały kontakt ze szkołami muzycznymi Regionu Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego i innych.

Szkoła promuje swoją działalność w publikacjach i mediach. Całokształt działalności szkoły jest ukierunkowany na rozwój muzyczny uzdolnionej młodzieży. Program rozwoju szkoły zakłada indywidualny rozwój uczniów i nauczycieli w poczuciu współdecydowania i współtworzenia szkoły, w poczuciu tożsamości ze szkołą i umiłowania tradycji.