Współpraca

Od początku swojego istnienia szkoła jest silnie związana ze swoim miastem. Od 1972 roku – od kiedy funkcjonują sala kameralna i aula, szkoła w coraz szerszym stopniu służy społeczeństwu. Tu zrodziły się niedzielne poranki muzyczne, tu powstał pomysł utworzenia miejskiej orkiestry symfonicznej. Potem utworzono międzyszkolny chór i orkiestrę, zespół który zdobywał nagrody i wyróżnienia w przeglądach i konkursach.

Kolejnym sposobem pozyskiwania miłośników muzyki było prowadzenie przez nauczycieli szkoły zajęć umuzykalniająco-ruchowych w chorzowskich przedszkolach. Od 1993 roku organizowane są koncerty umuzykalniające dla uczniów szkół oświatowych, a od kilku lat – dodatkowo – audycje muzyczne poświęcone wielkim muzykom.

Szkoła otwarta jest na środowisko lokalne i spełnia oczekiwania realizując swoją kulturotwórczą rolę w mieście. Corocznie organizuje się około 40 imprez środowiskowych. Są to m.in. audycje i koncerty umuzykalniające i propagujące muzykę oraz przygotowujące społeczeństwo do świadomej percepcji muzyki, koncerty uświetniające imprezy organizowane przez Władze Miejskie, instytucje kultury, szkoły oświatowe, placówki opieki społecznej. Odbywają się one w szkole, a także w innych instytucjach na terenie Chorzowa. 

Do najbardziej prestiżowych koncertów w latach 1998 – 2001 należy zaliczyć: 

 • Występ podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Chorzowa, w czasie której Premier Rządu Polskiego otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chorzowa; 
 • Występy w czasie „Śląskich Godów” w WPKiW; 
 • Występ dla Władz miast Chorzowa i Ozd; 
 • Koncerty z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane przez Władze Miasta, Wojskową Komendę Uzupełnień i Garnizon Wojskowy; 
 • Koncerty Noworoczne; 
 • Koncert z okazji Święta Patrona Miasta zorganizowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej; 
 • Występ w czasie Uroczystości z okazji 900-lecia istnienia Bożogrobców, odbywających się pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej; 
 • Występ w czasie imprezy „Dzień otwartych drzwi” w Domu Pomocy Społecznej dla niewidomych; 
 • Występ podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Chorzowa, w czasie której podpisano umowę o współpracy partnerskich miast Chorzów-Termoli; 
 • Występ podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Chorzowa, w czasie której Pan Gerard Cieślik otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chorzowa w obecności Premiera Rządu Polskiego.; 
 • Występy w czasie oficjalnej części Balów Dobroczynnych organizowanych pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej Chorzowa; 
 • Koncerty dla służby zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek; 
 • Koncert w ramach I Dni Partnerskich Miast – Chorzów-Zlin-Ozd-Termoli.

Dzięki swojej bogatej działalności koncertowej i osiągnięciom dydaktycznym szkoła cieszy się uznaniem i szacunkiem Władz Lokalnych. Najlepszym tego dowodem jest przyznanie szkole przez Radę Miejską w roku 2000 Medalu za zasługi dla miasta Chorzowa oraz Listów Gratulacyjnych szkole, nauczycielom i pracownikom administracji. Na przestrzeni lat uhonorowano także nauczycieli Nagrodą Prezydenta Miasta Chorzowa. Każdego roku Rada Miejska przyznaje szkole dotacje finansowe na zakup instrumentów. Dzięki władzom Miasta rozkwita współpraca ze szkołami muzycznymi w Ozd (Węgry), Zlinie (Czechy),Termoli (Włochy) i Filderstadt (Niemcy). Nauczyciele szkoły – jako specjaliści w dziedzinie muzyki – zapraszani są do udziału w pracach różnego typu komisji powoływanych przez Władze lokalne lub inne placówki działające na terenie miasta. Poprzez działalność koncertową promowane są osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą.

Współpraca zagraniczna szkoły

Szkoła promuje swoje osiągnięcia nie tylko w kraju, ale i za granicą. Od kilku lat organizowane są wymienne koncerty ze szkołami muzycznymi w Zlinie i Ozd. 

W sierpniu 2000 r. do grona szkół partnerskich dołączyła Akademia im. G. Rossiniego w Termoli we Włoszech. W czerwcu 2001 roku odbyły się w Chorzowie międzynarodowe warsztaty w zakresie gry na instrumentach z udziałem uczniów i nauczycieli partnerskich miast. W roku 2000 szkoła nawiązała kontakt ze szkołą muzyczną w Filderstadt (Badenia – Wirtembergia). W styczniu 2001 roku odbyło się w Chorzowie spotkanie przygotowujące partnerską wymianę między Szkolą Muzyczną w Filderstadt w Niemczech a Państwową Szkoła Muzyczną I i II st. im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu szkół z ich dyrektorami na czele. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń pedagogicznych, prezentacja dorobku dydaktycznego i artystycznego, poznawanie środowisk społecznych, zacieśnianie przyjacielskich stosunków interpersonalnych oraz wspólne koncertowanie. W dniach 19 – 24 października 2001 r. grupa uczniów i nauczycieli chorzowskiej szkoły muzycznej przebywała w Filderstadt. W czasie tej wizyty realizowano wytyczone cele wykorzystując różnorodne formy współpracy. Na uwagę zasługuje koncert z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Chorzowie, który odbył się w Filharmonii w Filderstadt. Występy uczniów zostały gorąco przyjęte przez publiczność. Wsparcia finansowego dla współpracy zagranicznej udzielają Urząd Miasta Chorzów, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Ważna jest również zapoczątkowana kilka lat temu współpraca i wymiana uczniów z Creil we Francji.

fotokopia broszury z Creil (na zdjęciu uczniowie: Milena Joszko, Monika Miś, Judyta Krystoń, Agata Cieśla, Maciej Półtorak oraz nauczyciele: Agnieszka Kulikowska-Owsiak i Mateusz Lasatowicz.